ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรม TDRGs Version 6

 

สำรวจความต้องการ

 

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Ralated Group : DRG)

ให้กับผู้สนใจ  จึงขอสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดอบรม โดยขอให้ผู้ที่สนใจตอบแบบสำรวจ

**ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561**

ทั้งนี้ สรท. จะนำข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปพิจารณาการความเหมาะสม

ในการจัดอบรมดังกล่าวต่อไป >> https://www.surveycan.com/survey189991<<

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

หนังสือ ICD9CM2015

หนังสือ ICD9CM2015 - PDF  ดาวน์โหลด

หนังสือ ICD9CM2015 -ฺ ฺBookmark  ดาวน์โหลด

หนังสือ ICD-10-2016-WHO Volume 1-3

Volume 1 - Tabular List  ดาวน์โหลด

Volume 2 - Instruction manual  ดาวน์โหลด

Volume 3 - Alphabetical index   ดาวน์โหลด

ICD-10-2016 Tabular List & Alphabetical Index - Bookmark  ดาวน์โหลด

 

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”

โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”  ดาวน์โหลด

คำอธิบายการใช้ โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “สาหรับการศึกษาเฉพาะราย”  ดาวน์โหลด

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ TDRG 6.2   ดาวน์โหลด

TDRG6.2 Grouper และคำอธิบายการใช้

TDRG6.2 Grouper   ดาวน์โหลด

คำอธิบายการใช้ TDRG6.2 Grouper   ดาวน์โหลด

ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลในการ run TDRG6.2 grouper    ดาวน์โหลด