การอบรม TDRGs V.6

      สรท. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจการอบรม TDRGs

     รายละเอียดการอบรม TDRGs V.6 รอบที่ 2 สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้หลังวันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป