ระบบกลุ่มโรคร่วม หรือ CaseMix Classification System ที่มีการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบัน

ระบบกลุ่มโรคร่วม หรือ CaseMix Classification System ที่มีการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบัน

  • Thai Diagnosis Related Group (TDRG) หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ใช้สำหรับกรณีผู้ป่วยใน (Inpatient, IP) ระยะเฉียบพลัน โดยมีการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และได้เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันมีการพัฒนามาแล้ว 5 ฉบับ และขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาฉบับที่ 6.0
  • Sub-Acute-Non-Acute Patient (SNAP) กลุ่มผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลัน ในออสเตรเลียใช้สำหรับกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation), การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care), การบริบาลจิตเวชผู้สูงอายุ (Psychogeriatric care), ภาวะสมองพิการในเด็ก (Cerebral palsy), ภาวะความจำเสื่อม (Dementia) และ การผิดรูปต่างๆ (Deformities) เป็นต้น ซึ่งพัฒนาแล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2553 พร้อม TDRG ฉบับที่ 5 มีการทดลองนำร่องการใช้งาน แต่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการ 
  • Thai Mental Health CaseMix Classification (TMHCC) ใช้สำหรับกรณีโรคจิตเวช ได้พัฒนาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 พร้อม TDRG ฉบับที่ 5 แต่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการ
  • Thai Ambulatory CaseMix - Continuous Care (TAC-CoC) กลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกที่ดูแลต่อเนื่อง ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทยทำการพัฒนาเพื่อใช้สำหรับกรณีผู้ป่วยนอก (Outpatient, OP) ใน 3 โรคเรื้อรัง (ได้แก่ เบาหวาน ความดันเลือดสูง และไขมันในเลือดสูง) สำหรับการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยเริ่มแนวคิดปี พ.ศ. 2555