การปรับปรุงรหัส ICD สำหรับใช้ใน TDRG version 6.0

การเปลี่ยนแปลงหนึ่งในการพัฒนา TDRG Version 6.0 คือการ update รหัส ICD ซึ่งมีสรุปการเปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดในเอกสารเพื่อการศึกษา "สรุปupdate ICD-10-2010to2016 (rev590514).pdf" และ "สรุปUpdate ICD-9-CM 2010to2015 (Rev590514).pdf"

สำหรับ รหัส ICD ฉบับสมบูรณ์ ที่ใช้ใน TDRG Version 6.0 ดังรายละเอียดในเอกสารเพื่อการศึกษา "ICD10 WHO 2016 final draft.pdf" และ "ICD9CM Proc 2015 final draft.pdf"

จึง ขอเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาและทดลองใช้งาน รหัส ICD ที่ update นี้ และหากพบข้อบกพร่องประการใด โปรดแจ้งมายังศรท. เพื่อนำไปทบทวน และปรับปรุง/แก้ไข โดยสามารถแจ้งผ่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.facebook.com/casemix

เอกสารประกอบการบรรยาย “Roadmap Towards Thai DRG version 6.0”

เอกสารประกอบการบรรยาย “Roadmap Towards Thai DRG version 6.0” ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.0  ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของ ศรท. โดย นายแพทย์สุเมธี  เชยประเสริฐ

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา TDRG Version 6.0

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา TDRG Version 6.0

1. Draft ICD-10 WHO 2015

2. Draft ICD-9-CM 2015

3. List of change ICD10vol1_2010to2014

4. List of change ICD10vol1_2014to2015 

5. ICD-9-CM FY2011 Addenda

6. ICD-9-CM FY2012 Addenda

7. ICD-9-CM FY2013 Addenda

8. ICD-9-CM FY2014 Addenda  

9. ICD-9-CM FY2015 Addenda

10.  Review of the AR-DRG Case Complexity Process