การปรับปรุงรหัส ICD สำหรับใช้ใน TDRG version 6.0

การเปลี่ยนแปลงหนึ่งในการพัฒนา TDRG Version 6.0 คือการ update รหัส ICD ซึ่งมีสรุปการเปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดในเอกสารเพื่อการศึกษา "สรุปupdate ICD-10-2010to2016 (rev590514).pdf" และ "สรุปUpdate ICD-9-CM 2010to2015 (Rev590514).pdf"

สำหรับ รหัส ICD ฉบับสมบูรณ์ ที่ใช้ใน TDRG Version 6.0 ดังรายละเอียดในเอกสารเพื่อการศึกษา "ICD10 WHO 2016 final draft.pdf" และ "ICD9CM Proc 2015 final draft.pdf"

จึง ขอเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาและทดลองใช้งาน รหัส ICD ที่ update นี้ และหากพบข้อบกพร่องประการใด โปรดแจ้งมายังศรท. เพื่อนำไปทบทวน และปรับปรุง/แก้ไข โดยสามารถแจ้งผ่าน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.facebook.com/casemix