เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา TDRG Version 6.0

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา TDRG Version 6.0

1. Draft ICD-10 WHO 2015

2. Draft ICD-9-CM 2015

3. List of change ICD10vol1_2010to2014

4. List of change ICD10vol1_2014to2015 

5. ICD-9-CM FY2011 Addenda

6. ICD-9-CM FY2012 Addenda

7. ICD-9-CM FY2013 Addenda

8. ICD-9-CM FY2014 Addenda  

9. ICD-9-CM FY2015 Addenda

10.  Review of the AR-DRG Case Complexity Process