เอกสารประกอบการบรรยาย “Roadmap Towards Thai DRG version 6.0”

เอกสารประกอบการบรรยาย “Roadmap Towards Thai DRG version 6.0” ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.0  ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานของ ศรท. โดย นายแพทย์สุเมธี  เชยประเสริฐ