• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manila
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019
  • การอบรม "กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่6"

ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย

การกำหนดเลขรุ่นของ Thai DRG
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Thai DRG) ที่พัฒนาขึ้นแต่ละครั้ง จะมีเลขรุ่นกำกับ เรียกว่า "ฉบับที่ ..." หรือ "Version" ซึ่งเลขรุ่นนี้จะมีความหมายสอดคล้องกับเหตุผลในการพัฒนา หรือปรับปรุง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ในเอกสาร "การกำหนดเลขรุ่นของ Thai DRG" และ "การกำหนดเลขรุ่นของโปรแกรมจัดกลุ่มสำหรับ Thai DRG (Thai DRG Grouper)"


หัวข้อพัฒนา TDRG version 5.2 ประกาศเมื่อ 22/11/2555
(ประชุมสรุปและทำข้อเสนอเมื่อ 25/10/2555 และทบทวนกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งเมื่อ 17/11/2555)
ให้ข้อเสนอแนะได้ที่ http://www.facebook.com/casemix โดยไปที่ post นี้โดยตรงที่ http://www.facebook.com/casemix/posts/440630555985383

เพื่อให้เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2556?จึงสามารถรับข้อเสนอทบทวนที่จะใช้พัฒนา TDRG 5.2 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
-?ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 5 (TDRG version 5) ตอนที่ 1 (วันที่ 29/5/2555)
-?ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 5 (TDRG version 5) ตอนที่ 2 (วันที่ 9/6/2555)

ไขข้อข้องใจ TDRG