• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manila
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

Thai DRGs version 5.1.1

การเปลี่ยนแปลงจาก Thai DRG Version 5.1 ไปสู่ Thai DRG Version 5.1.1
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(download TDrg51ChangeToTDRG511Final551029_publish.pdf)

การประกาศเรื่อง TDRG Grouper Version 5.1.1(download TGRP5103.rar)
โปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG Version 5.1.1 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พร้อมให้ download ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประกาศเรื่อง TDRG Seeker Version 5.1.1 (download TDS5103.zip)
ได้มีการแจ้งข้อปรับปรุง TDRG Version 5.1 เพิ่มเติม ทีมผู้พัฒนาจึงได้พิจารณาปรับปรุงเป็น TDRG Version 5.1.1 สำหรับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป 5 ข้อ และได้พัฒนาโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รายข้อมูล (TDS) เรียบร้อยแล้ว สามารถ download ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ส่วนโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) อยู่ในระหว่างการพัฒนา

เรื่องที่เกี่ยวกับ TDRG version 5.1

การประกาศเรื่อง TDRG Grouper Version 5.1 (download TGrp5101.zip)
โปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงใน TDRG Version 5.1 พร้อมให้ download มาใช้งานแล้ว
อย่างไรก็ตาม ได้มีการแจ้งข้อปรับปรุงเพิ่มเติมใน TDRG Version 5.1 เข้ามาอีก ทีมผู้พัฒนาจึงได้พิจารณาปรับปรุงเป็น TDRG Version 5.1.1 ซึ่งจะประกาศเร็วๆ นี้ เพื่อใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยอยู่ในระหว่างตรวจทานข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์

Thai DRG Version 5.1
หลังจากใช้งาน TDRG Version 5.0 มาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีการรวบรวมผลจากการใช้งาน และข้อแนะนำต่าง ๆ มาปรับปรุงเป็น TDRG Version 5.1 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป 6 ข้อ

การปรับปรุงรหัส ICD-10 และ ICD-9-CM 2010 (รวบรวมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555)
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ