• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manilaซีย
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

สรุปการประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 5.2 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ก่อนที่จะเริ่มพัฒนา เป็นขั้นตอนการหารือหัวข้อพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทราบแนวทางจัดกลุ่มที่เหมาะสม และชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้ทราบและมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน การประชุมรับฟังความเห็นในการพัฒนาTDRG Version 5.2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นการรับฟังความเห็นครั้งแรกของการพัฒนา TDRG Version 5.2 เพื่อใช้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการจัดการ การเตรียมงาน และงบประมาณจากศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผลสรุปการประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 5.2 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตามรายละเอียดไฟล์