• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manilaซีย
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

CaseMix Index (ตอนที่ 1)

การพัฒนา Thai DRG Version 5.2 สร้างคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าต่างๆ ที่ได้จากการคำนวณของระบบเคสมิกซ์ขึ้นมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ CMI (CaseMix Index) หรือ ดัชนี (Index) ที่ใช้บอกถึงส่วนผสม (Mix) ของผู้ป่วย (Case) CaseMix Facilitator ท่านหนึ่งได้เขียนบทความ CaseMix Index (ตอนที่ 1) อธิบายค่า CMI ที่อาจใช้แสดงถึง ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน มาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น