• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manilaซีย
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

CaseMix Index (ตอนที่ 2)

CaseMix Index ตอนที่ 2 โดยผู้เขียนท่านเดิม ลงลึกในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงค่า CMI และสรุปแนวทางแก้ไขหลากหลายแนวทาง สำหรับผู้ที่สนใจจะนำดัชนีชี้วัดการบริการของสถานพยาบาลไปใช้ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับ