ประมวลภาพกิจกรรม

วาระการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการวิเคราะข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลบริการและข้อมูลต้นทุน (UnitCost) ในผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย
การลงพื้นที่เพื่อทำการวิจัยในโครงการ "วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1" ครั้งที่ 1
ประชุมประชาพิจารณ์ TDRG 6.2 ของสำนักงานประกันสังคม
ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ
การประชุมชี้แจงเรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามหลังเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลฯ
ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UhosNet)
ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.2 กับการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
DRG capacity building project in Jakarta Indonesia
ประชาพิจารณ์กลุ่มโรคร่วมจิตเวชไทย ฉบับที่ 3