ประวัติความเป็นมา

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเครื่องมือจ่ายชดเชยด้วยระบบ CaseMix

เมื่อพูดถึง "ระบบ CaseMix" หลายท่านอาจสงสัยว่า คืออะไร เนื่องจากผู้ที่ทำงานในระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงินของสถานพยาบาล คุ้นเคยกับ "ระบบ DRG" ซึ่งใช้จำแนกกลุ่มโรคร่วมสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) มากกว่า

DRG ซึ่งถูกใช้ในการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยในประเภทเฉียบพลัน (Acute In-patient) เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งในการจำแนกกลุ่มโรคร่วมของระบบ CaseMix และยังมีรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้จำแนกกลุ่มโรคร่วม เพื่อรองรับการจ่ายชดเชยค่าบริการสุขภาพ เช่น บริการผู้ป่วยในประเภทกึ่งเฉียบพลัน บริการผู้ป่วยนอก? บริการจิตเวช? เป็นต้น??? แม้จะมีการใช้งาน DRG มานานกว่า 10 ปี แต่เมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย ผู้ใช้จะเกิดคำถามในใจว่า "เราจะไปสอบถามใคร?" หรือ "จะต้องแจ้งไปที่ไหน?" บางหน่วยงานจะประสานงานไปยังกองทุนประกันสุขภาพ หรือ สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)? หรือ Data center บ้างจะประสานเป็นส่วนตัวไปยังทีมงานที่พัฒนาระบบ DRG ซึ่งทำงานวิจัยนี้ด้วยใจรักในรูปแบบโครงการวิจัย การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ จึงมีข้อจำกัดเนื่องจากมิได้จัดทำอย่างเป็นระบบ

ปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ ในการใช้งานระบบ DRG เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาDRG ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และคำนวณจ่ายชดเชยค่าบริการสุขภาพได้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรสุขภาพที่คุ้มค่า

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) จึงถูกจัดตั้งขึ้น เป็นหน่วยงานเครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่มีโครงสร้างบริหารชัดเจน มีหน้าที่พัฒนาเครื่องมือจ่ายชดเชยระบบ CaseMix โดยมีภารกิจในการพัฒนาระบบCaseMix ให้รองรับรูปแบบบริการสุขภาพอื่น ๆ ที่มีอยู่ และที่จะเกิดขึ้นใหม่ ภาระงานนี้จะสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อท้วงติง และความรู้ และร่วมกันพัฒนาระบบจ่ายชดเชยให้มีความสมดุลและสามารถยึดถือเป็นมาตรฐานต่อไป

 

ติดต่อแจ้งปัญหา หรือ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ DRG หรือระบบ CaseMix ได้ที่ www.tcmc.or.th หรือ 0-2298-0405 - 8