ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)

        ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือ ICD-9-CM”  

       ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือ ICD-10-2016”   

       ราคากลาง จ้างผู้เชี่ยวชาญบริหารโครงการเครื่องเคสมิกซ์” 

ราคากลาง จ้างผู้เชี่ยวชาญสนันสนุนการพัฒนาระบบติดตามประเมินการบริการและผลกระทบการใช้เครื่องมือเคสมิกซ์”  

ราคากลาง จ้างผู้เชี่ยวชาญสนันสนุนการพัฒนาระบบติดตามประเมินการบริการและผลกระทบการใช้เครื่องมือเคสมิกซ์”   

ราคากลาง หนังสือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้าหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2”