• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manila
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

"คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 6” พร้อมให้ Download แล้ว ที่นี่

บทนำอธิบาย ก่อน Download

คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 6

(Thai DRG version 6.0)

ร่าง 3 (ฉบับสมบูรณ์ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 15 สิงหาคม 2559

      คู่มือ Thai DRG version 6.0 อธิบายวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6 มีเนื้อหารวม 7 เล่ม ประกอบด้วย คู่มือเล่ม 1, เล่ม 2 และ เล่มแนบท้าย (Appendices) จำนวน 5 เล่ม ดังต่อไปนี้

          คู่มือ Thai DRG version 6.0 เล่ม 1: อธิบายโครงสร้างของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.0 ไป จน ถึง Appendices รวมถึงระเบียบวิธีของกลุ่มโรคร่วม/โรคแทรก (Complication and Comorbidity Methodology) ซึ่งเป็น รายละเอียดใหม่ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.0 รวมถึงค่าน้ำหนักสัมพัทธ์และการปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์โดยใช้เกณฑ์วันนอน

          คู่มือ Thai DRG version 6.0 เล่ม 2: อธิบายการจัดกลุ่มในแต่ละ Major Diagnostic Category (MDC) จนถึง Diagnosis Related Group (DRG)

    • คู่มือเล่มแนบท้าย 1 - 4: Appendix F1 แสดงค่าระดับความซับซ้อนของแต่ละรหัสโรค เรียกว่า DCL (Diagnosis Complexity Level) เมื่อรหัสวินิจฉัยโรคนั้น ไปปรากฏในแต่ละ Disease Cluster (DC) ดังนี้

          คู่มือเล่มแนบท้าย 5: Appendix F2 แสดงตาราง CC Exclusion lists

15 สิงหาคม 2559

การประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559

      การประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดำเนินการลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือของทุกท่าน ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอกราบขอบคุณท่านประธานในงาน รศ. พญ. ประสบศรี  อึ้งถาวร และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ฯ ที่สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายซึ่งมีเอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้

*ดร. ประพัฒน์ สุริยผล เป็นสมาชิกใหม่ของทีมวิจัยและพัฒนา TDRG
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา ชีวสารสนเทศ
ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และหัวหน้าหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดการ ฺBig Data

ประชาพิจารณ์การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6 (TDRG Version 6 )

“แสดงความคิดเห็น” เปลี่ยนหายนะเป็นคำตอบ

TDRG Version 6.0 ใกล้จะคลอดแล้ว พร้อมใช้งาน 1 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ทีมวิจัยพัฒนาได้ทราบความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สนใจเรื่องผลกระทบน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อการได้รับการชดเชยของโรงพยาบาล หรือ ต่อสถานะทางการคลังของกองทุน

เอกสารเกี่ยวกับการประชาพิจารณ์ TDRG 6.0

ผู้สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท

จำนวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ สรุป ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 24:00 น. ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า (10 มิ.ย. 2559) จำแนกตามกลุ่มสถานพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการการอภิปรายหัวข้อ "Thai DRG Version 5.2 : ผลกระทบและแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การอภิปรายในการประชุมเครือสถาบันแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 49 ที่มีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นเจ้าภาพ หัวข้อ "Thai DRG Version 5.2 : ผลกระทบและแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร" โดยทีมงาน ศรท ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลง ความเห็นในการพัฒนา และแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร

  • “TDRG52 Impact และ TDRG511 VS TDRG52” โดย นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ

(link file : LN5603_UHOSNET#49_1_560809.pdf)

  • “ปัญหาและแนวทางจัดการคุณภาพข้อมูลสำหรับพัฒนา Thai DRG V 5.2 (Recalibration)” โดย นพ.ธรา ธรรมโรจน์

(link file : LN5604_UHOSNET#49_2_560809.pdf)

  • “Thai DRG version 5.2 : ผลกระทบ และแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร” โดย ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

(link file : LN5605_UHOSNET#49_3_560809.pdf)

  • ดำเนินการอภิปรายโดย พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย

(link file : LN5606_UHOSNET#49_4_560809.pdf)

เอกสารแจ้งการ Update ICD-10 โดย WHO เดือนมกราคม 2556

       ตามที่ WHO ได้รวบรวมรหัส ICD 10 ที่มีการปรับปรุง  และได้ประกาศในเดือนมกราคม 2556 เป็นต้นมา ซึ่งจะต้องพิจารณานำมาใช้ในระบบ Thai DRG ฉบับต่อไปนั้น ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณารายการรหัส ICD 10 ที่ WHO ประกาศการปรับปรุง รายละเอียดในไฟล์ “2_update ICD 10 -Rev570421_Sumethee.pdf

        ทั้งนี้ โปรดแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงรหัส ICD 10 ดังกล่าว พร้อมรายละเอียด  ภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยสามารถแจ้งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ www.facebook.com/casemix

        ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ได้รับจากทุกท่านตลอดมา

ข่าวอาจารย์ นายแพทย์ไชยยศ ประสานวงค์

อาจารย์นายแพทย์ไชยยศ  ประสานวงค์...รองผู้อำนวยการสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และผู้บริหารศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) ผู้ร่วมก่อตั้ง ศรท. และรับภาระงานพัฒนาขีดความสามารถด้านระบบเคสมิกซ์ (CaseMix Capacity Building: CCB)  ได้จากพวกเราไปอย่างไม่คาดฝัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556    ...นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเคสมิกซ์ไทย... ศรท. ได้รับ “คำคมเคสมิกซ์” นี้จากท่านเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงเป็นคำสั่งสอนสุดท้ายที่ท่านได้ฝากไว้ให้เป็นแนวคิดในการดำเนินงานต่อไป... “DRG หรือ casemix ใดๆ เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงของข้อมูลผู้รับบริการในระบบสุขภาพ ไม่ใช่ของวิเศษที่จะใช้กับทุกเรื่องได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  ไขควงก็เหมาะที่จะใช้ขันน็อต ไม่ได้เอาไว้ตอกตะปู