TDRG6.2 Grouper และคำอธิบายการใช้

TDRG6.2 Grouper   ดาวน์โหลด

คำอธิบายการใช้ TDRG6.2 Grouper   ดาวน์โหลด

ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลในการ run TDRG6.2 grouper    ดาวน์โหลด

 

สไลด์ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2

สไลด์ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2 วันทีี่ 25-26 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด

เอกสารสรุปการปรับเปลี่ยนรหัสโรคและรหัสหัตถการใน Thai DRG6.2 (จาก Thai DRG 5.1)

เอกสารสรุปการปรับเปลี่ยนรหัสโรคและรหัสหัตถการใน Thai DRG6.2 (จาก Thai DRG 5.1)  ดาวน์โหลด

สไลด์การประชุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ 27–28 พ.ย. 2560

สไลด์การประชุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ 27–28 พ.ย. 2560

- ข้อมูลสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2560             ดาวน์โหลด

- การคำนวณอัตราฐาน CSMBS ปี 2561                         ดาวน์โหลด

- การจัดทำข้อมูลและวิธีการดำเนินการเพื่อเบิกค่ารักษา       ดาวน์โหลด

- การจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม [ORS]                        ดาวน์โหลด

- Thai DRG version 6.2                                           ดาวน์โหลด

หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 6.2 (ตุลาคม 2560)

  หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 6.2 (ตุลาคม 2560)

      หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย และน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2 เล่ม 1  ดาวน์โหลด

       หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย และน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2 เล่ม 2 ดาวน์โหลด  

       หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย และน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2 ภาคผนวก F 1 ตอน 1 (DCL รหัสโรค A–E)   ดาวน์โหลด

       หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย และน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2 ภาคผนวก F 1 ตอน 2 (ตาราง DCL รหัสโรค F–J)   ดาวน์โหลด

       หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย และน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2 ภาคผนวก F1 ตอน 3 (ตาราง DCL รหัสโรค K–O)   ดาวน์โหลด

       หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย และน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2 ภาคผนวก F1 ตอน 4 (ตาราง DCL รหัสโรค P–Z)   ดาวน์โหลด

       หนังสือคู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย และน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2 ภาคผนวก F2 ( CC Exclusion Lists)   ดาวน์โหลด

"สรุปผลการประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับ 6.1" เมื่อวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560

    "สรุปผลการประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับ 6.1" เมื่อวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560

        สรุปผลการประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับ 6.1 เมื่อวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560     ดาวน์โหลด

 

141182
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
417
417
2431
135970
2431
13096
141182

Your IP: 3.239.33.139
Server Time: 2021-03-06 23:32:45