• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manila

ข้อมูลจำลองเพื่อการประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6.1

     ข้อมูลจำลองเพื่อการประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6.1

เอกสารข้อมูลจำลองเพื่อการประชาพิจารณ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6.1 ระดับโรงพยาบาลและกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

 ดาวน์โหลด

           ข้อมูลจำลองชุดแรก        ดาวน์โหลด

           ข้อมูลจำลองชุดที่สอง      ดาวน์โหลด

 

เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ TDRG V.6.1 (แจกในที่ประชุม)

        เอกสารประกอบการประชาพิจารณ์ "กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.1 (TDRG Version 6.1)" 

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้

 

1) การเปลี่ยนแปลงสำคัญในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.1     ดาวน์โหลด

2) ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.1     ดาวน์โหลด

3) การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.1 ด้วยเกณฑ์วันนอน     ดาวน์โหลด

4) สรุปการปรับเปลี่ยนรหัสโรคและรหัสหัตถการใน Thai DRG 6.1 (จาก Thai DRG 5.1)     ดาวน์โหลด

5) List of DRG and Relative Weight in Thai DRG version 6.1     ดาวน์โหลด

6) จำนวนผู้ป่วยในแต่ละ DRG     ดาวน์โหลด

 

"คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 6” พร้อมให้ Download แล้ว ที่นี่

บทนำอธิบาย ก่อน Download

คู่มือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 6

(Thai DRG version 6.0)

ร่าง 3 (ฉบับสมบูรณ์ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 15 สิงหาคม 2559

      คู่มือ Thai DRG version 6.0 อธิบายวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6 มีเนื้อหารวม 7 เล่ม ประกอบด้วย คู่มือเล่ม 1, เล่ม 2 และ เล่มแนบท้าย (Appendices) จำนวน 5 เล่ม ดังต่อไปนี้

          คู่มือ Thai DRG version 6.0 เล่ม 1: อธิบายโครงสร้างของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.0 ไป จน ถึง Appendices รวมถึงระเบียบวิธีของกลุ่มโรคร่วม/โรคแทรก (Complication and Comorbidity Methodology) ซึ่งเป็น รายละเอียดใหม่ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6.0 รวมถึงค่าน้ำหนักสัมพัทธ์และการปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์โดยใช้เกณฑ์วันนอน

          คู่มือ Thai DRG version 6.0 เล่ม 2: อธิบายการจัดกลุ่มในแต่ละ Major Diagnostic Category (MDC) จนถึง Diagnosis Related Group (DRG)

    • คู่มือเล่มแนบท้าย 1 - 4: Appendix F1 แสดงค่าระดับความซับซ้อนของแต่ละรหัสโรค เรียกว่า DCL (Diagnosis Complexity Level) เมื่อรหัสวินิจฉัยโรคนั้น ไปปรากฏในแต่ละ Disease Cluster (DC) ดังนี้

          คู่มือเล่มแนบท้าย 5: Appendix F2 แสดงตาราง CC Exclusion lists

15 สิงหาคม 2559

การประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559

      การประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดำเนินการลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือของทุกท่าน ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ขอกราบขอบคุณท่านประธานในงาน รศ. พญ. ประสบศรี  อึ้งถาวร และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ฯ ที่สละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายซึ่งมีเอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้

*ดร. ประพัฒน์ สุริยผล เป็นสมาชิกใหม่ของทีมวิจัยและพัฒนา TDRG
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา ชีวสารสนเทศ
ผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และหัวหน้าหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดการ ฺBig Data

ประชาพิจารณ์การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 6 (TDRG Version 6 )

“แสดงความคิดเห็น” เปลี่ยนหายนะเป็นคำตอบ

TDRG Version 6.0 ใกล้จะคลอดแล้ว พร้อมใช้งาน 1 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาพิจารณ์ TDRG Version 6.0 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เพื่อให้ทีมวิจัยพัฒนาได้ทราบความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะผู้สนใจเรื่องผลกระทบน้ำหนักสัมพัทธ์ต่อการได้รับการชดเชยของโรงพยาบาล หรือ ต่อสถานะทางการคลังของกองทุน

เอกสารเกี่ยวกับการประชาพิจารณ์ TDRG 6.0

ผู้สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท

จำนวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ สรุป ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 24:00 น. ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า (10 มิ.ย. 2559) จำแนกตามกลุ่มสถานพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการการอภิปรายหัวข้อ "Thai DRG Version 5.2 : ผลกระทบและแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การอภิปรายในการประชุมเครือสถาบันแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 49 ที่มีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นเจ้าภาพ หัวข้อ "Thai DRG Version 5.2 : ผลกระทบและแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร" โดยทีมงาน ศรท ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลง ความเห็นในการพัฒนา และแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร

  • “TDRG52 Impact และ TDRG511 VS TDRG52” โดย นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ

(link file : LN5603_UHOSNET#49_1_560809.pdf)

  • “ปัญหาและแนวทางจัดการคุณภาพข้อมูลสำหรับพัฒนา Thai DRG V 5.2 (Recalibration)” โดย นพ.ธรา ธรรมโรจน์

(link file : LN5604_UHOSNET#49_2_560809.pdf)

  • “Thai DRG version 5.2 : ผลกระทบ และแนวทางการนำ TDRG ไปใช้ในการบริหาร” โดย ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

(link file : LN5605_UHOSNET#49_3_560809.pdf)

  • ดำเนินการอภิปรายโดย พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย

(link file : LN5606_UHOSNET#49_4_560809.pdf)

005175
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
302
359
661
1729
5175
0
5175

Your IP: 35.172.195.82
Server Time: 2020-01-28 12:34:00