• สรท. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สนใจ ในการอบรม TDRGs version 6 ทุกท่าน
  • Experts meeting on collaboration for DRG development and reform in Southeast Asia. 25- 26 April 2019 Manila
  • ความร่วมมือในการพัฒนา INADRG ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย กับสำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  • Study Visit Program on “Thai Diagnosis Related Group-based Global Budget (DRG-GB) Provider Payment System in Thailand” 1 – 3 April 2019

Thai DRGs version 5.1.1

การเปลี่ยนแปลงจาก Thai DRG Version 5.1 ไปสู่ Thai DRG Version 5.1.1
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(download TDrg51ChangeToTDRG511Final551029_publish.pdf)

การประกาศเรื่อง TDRG Grouper Version 5.1.1(download TGRP5103.rar)
โปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG Version 5.1.1 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พร้อมให้ download ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประกาศเรื่อง TDRG Seeker Version 5.1.1 (download TDS5103.zip)
ได้มีการแจ้งข้อปรับปรุง TDRG Version 5.1 เพิ่มเติม ทีมผู้พัฒนาจึงได้พิจารณาปรับปรุงเป็น TDRG Version 5.1.1 สำหรับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป 5 ข้อ และได้พัฒนาโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รายข้อมูล (TDS) เรียบร้อยแล้ว สามารถ download ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ส่วนโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) อยู่ในระหว่างการพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการบรรยาย

ข้อมูลจากการอภิปรายเรื่อง ผลกระทบของ DRG ต่อการเข้าถึงบริการ (ราคาแพง) วิกฤติ หรือ โอกาส ของข้าราชการไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 45 ซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเจ้าภาพ

  1. เอกสารดำเนินการอภิปรายและข้อสรุปในที่ประชุม โดย พญ. ทัสนีย์ จันทร์น้อย ผู้ดำเนินการอภิปราย
  2. ผลกระทบของ DRG ต่อการเข้าถึงหัตถการ (ราคาแพง) วิกฤติ หรือ โอกาส ของข้าราชการไทย โดย ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
  3. การตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว พ.ศ. 2555 โดย พ.อ. นพ. กนธีร์ สังขวาสี

เอกสารประกอบการบรรยาย การเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของ Thai DRG version 5.0

อ่านเพิ่มเติม...