Recalibration และการเปลี่ยนแปลงของ RW

การพัฒนา Thai DRG Version 5.2 เพิ่งผ่านพ้นไป CaseMix Facilitator ท่านหนึ่งได้เขียนบทความ "Recalibration และการเปลี่ยนแปลงของ RW" อธิบาย Recalibration ด้วยภาษาง่ายๆ และเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ RW

สรุปการประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 5.2 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ก่อนที่จะเริ่มพัฒนา เป็นขั้นตอนการหารือหัวข้อพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทราบแนวทางจัดกลุ่มที่เหมาะสม และชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้ทราบและมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน การประชุมรับฟังความเห็นในการพัฒนาTDRG Version 5.2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นการรับฟังความเห็นครั้งแรกของการพัฒนา TDRG Version 5.2 เพื่อใช้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการจัดการ การเตรียมงาน และงบประมาณจากศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผลสรุปการประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 5.2 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตามรายละเอียดไฟล์

ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย

การกำหนดเลขรุ่นของ Thai DRG
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Thai DRG) ที่พัฒนาขึ้นแต่ละครั้ง จะมีเลขรุ่นกำกับ เรียกว่า "ฉบับที่ ..." หรือ "Version" ซึ่งเลขรุ่นนี้จะมีความหมายสอดคล้องกับเหตุผลในการพัฒนา หรือปรับปรุง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ในเอกสาร "การกำหนดเลขรุ่นของ Thai DRG" และ "การกำหนดเลขรุ่นของโปรแกรมจัดกลุ่มสำหรับ Thai DRG (Thai DRG Grouper)"

อ่านเพิ่มเติม...

Thai DRGs version 5.1.1

การเปลี่ยนแปลงจาก Thai DRG Version 5.1 ไปสู่ Thai DRG Version 5.1.1
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(download TDrg51ChangeToTDRG511Final551029_publish.pdf)

การประกาศเรื่อง TDRG Grouper Version 5.1.1(download TGRP5103.rar)
โปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG Version 5.1.1 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พร้อมให้ download ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประกาศเรื่อง TDRG Seeker Version 5.1.1 (download TDS5103.zip)
ได้มีการแจ้งข้อปรับปรุง TDRG Version 5.1 เพิ่มเติม ทีมผู้พัฒนาจึงได้พิจารณาปรับปรุงเป็น TDRG Version 5.1.1 สำหรับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป 5 ข้อ และได้พัฒนาโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รายข้อมูล (TDS) เรียบร้อยแล้ว สามารถ download ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ส่วนโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) อยู่ในระหว่างการพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารประกอบการบรรยาย

ข้อมูลจากการอภิปรายเรื่อง ผลกระทบของ DRG ต่อการเข้าถึงบริการ (ราคาแพง) วิกฤติ หรือ โอกาส ของข้าราชการไทย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 45 ซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นเจ้าภาพ

  1. เอกสารดำเนินการอภิปรายและข้อสรุปในที่ประชุม โดย พญ. ทัสนีย์ จันทร์น้อย ผู้ดำเนินการอภิปราย
  2. ผลกระทบของ DRG ต่อการเข้าถึงหัตถการ (ราคาแพง) วิกฤติ หรือ โอกาส ของข้าราชการไทย โดย ศ. ดร. นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
  3. การตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว พ.ศ. 2555 โดย พ.อ. นพ. กนธีร์ สังขวาสี

เอกสารประกอบการบรรยาย การเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของ Thai DRG version 5.0

อ่านเพิ่มเติม...

141202
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
1
436
2451
135970
2451
13096
141202

Your IP: 3.239.33.139
Server Time: 2021-03-07 00:01:57