CaseMix Index (ตอนที่ 2)

CaseMix Index ตอนที่ 2 โดยผู้เขียนท่านเดิม ลงลึกในรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงค่า CMI และสรุปแนวทางแก้ไขหลากหลายแนวทาง สำหรับผู้ที่สนใจจะนำดัชนีชี้วัดการบริการของสถานพยาบาลไปใช้ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับ

CaseMix Index (ตอนที่ 1)

การพัฒนา Thai DRG Version 5.2 สร้างคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าต่างๆ ที่ได้จากการคำนวณของระบบเคสมิกซ์ขึ้นมามากมาย หนึ่งในนั้นคือ CMI (CaseMix Index) หรือ ดัชนี (Index) ที่ใช้บอกถึงส่วนผสม (Mix) ของผู้ป่วย (Case) CaseMix Facilitator ท่านหนึ่งได้เขียนบทความ CaseMix Index (ตอนที่ 1) อธิบายค่า CMI ที่อาจใช้แสดงถึง ศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน มาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจเบื้องต้น

 

Recalibration และการเปลี่ยนแปลงของ RW

การพัฒนา Thai DRG Version 5.2 เพิ่งผ่านพ้นไป CaseMix Facilitator ท่านหนึ่งได้เขียนบทความ "Recalibration และการเปลี่ยนแปลงของ RW" อธิบาย Recalibration ด้วยภาษาง่ายๆ และเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ RW

สรุปการประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 5.2 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ก่อนที่จะเริ่มพัฒนา เป็นขั้นตอนการหารือหัวข้อพัฒนากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทราบแนวทางจัดกลุ่มที่เหมาะสม และชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้ทราบและมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน การประชุมรับฟังความเห็นในการพัฒนาTDRG Version 5.2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นการรับฟังความเห็นครั้งแรกของการพัฒนา TDRG Version 5.2 เพื่อใช้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการจัดการ การเตรียมงาน และงบประมาณจากศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผลสรุปการประชุมรับฟังความเห็นแนวทางจัดกลุ่มของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับที่ 5.2 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ตามรายละเอียดไฟล์

ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย

การกำหนดเลขรุ่นของ Thai DRG
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Thai DRG) ที่พัฒนาขึ้นแต่ละครั้ง จะมีเลขรุ่นกำกับ เรียกว่า "ฉบับที่ ..." หรือ "Version" ซึ่งเลขรุ่นนี้จะมีความหมายสอดคล้องกับเหตุผลในการพัฒนา หรือปรับปรุง ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ในเอกสาร "การกำหนดเลขรุ่นของ Thai DRG" และ "การกำหนดเลขรุ่นของโปรแกรมจัดกลุ่มสำหรับ Thai DRG (Thai DRG Grouper)"

อ่านเพิ่มเติม...

Thai DRGs version 5.1.1

การเปลี่ยนแปลงจาก Thai DRG Version 5.1 ไปสู่ Thai DRG Version 5.1.1
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(download TDrg51ChangeToTDRG511Final551029_publish.pdf)

การประกาศเรื่อง TDRG Grouper Version 5.1.1(download TGRP5103.rar)
โปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงใน Thai DRG Version 5.1.1 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พร้อมให้ download ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประกาศเรื่อง TDRG Seeker Version 5.1.1 (download TDS5103.zip)
ได้มีการแจ้งข้อปรับปรุง TDRG Version 5.1 เพิ่มเติม ทีมผู้พัฒนาจึงได้พิจารณาปรับปรุงเป็น TDRG Version 5.1.1 สำหรับเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป 5 ข้อ และได้พัฒนาโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์รายข้อมูล (TDS) เรียบร้อยแล้ว สามารถ download ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ส่วนโปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับข้อมูลเป็นชุด (TGRP) อยู่ในระหว่างการพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

166625
วันนี้
เมื่อวาน
ในสัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
30
436
1952
162478
2511
10340
166625

Your IP: 3.238.130.97
Server Time: 2021-05-07 01:40:40