ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม TDRGs V.6


คำนำหน้า นาย นาง นางสาว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อหน่วยงาน
วิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร IT นักเวชสถิติ
อื่นๆ (โปรดระบุ) 
ตำแหน่ง
Email
เบอร์มือถือ
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ (ชื่อ-ที่อยู่ที่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้)
เลือกหลักสูตร หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 1 วัน ราคา 2,500 บาท
(18มี.ค.62)
หลักสูตรขั้นสูง 2 วัน ราคา 5,000 บาท
(19-20มี.ค.62) 2 ปิดลงทะเบียนชั่วคราว
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน+ขั้นสูง 3 วัน ราคา 7,000 บาท
(18-20มี.ค.62 ปิดลงทะเบียนชั่วคราว
ต้องการที่พักหรือไม่
(ค่าใช้จ่ายไม่รวมกับค่าลงทะเบียน)
ต้องการ ไม่ต้องการ
ยืนยันข้อมูล
 

รายละเอียดการชำระเงิน

****

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)