สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

Thai CaseMix Centre

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (HSRI)

  • E-Mail
  • info@tcmc.or.th

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

สรรพสาร สมสส. (HISPA Compendium)

ISSN 3027-6330 (Online)

image product

สรรพสาร สมสส. (HISPA Compendium) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ระเบียบวิธีประมาณการต้นทุนบริการโรงพยาบาลในยุคฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Editorial Hospital Service Cost Estimation Methodology in the Big Data Era)
Read More

โครงการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 (ปีงบประมาณ 2561-2565)

โครงการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 (ปีงบประมาณ 2561-2565) จำนวนฐานข้อมูลโรงพยาบาลที่พร้อมใช้
Read More
image product
image product

วิธีคาดประมาณต้นทุน 6 ขั้นตอนในการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

วิธีคาดประมาณต้นทุน6ขั้นตอนในการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1
Read More
image product

ชุดข้อมูลมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

ชุดข้อมูลมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
Hospital Standard Datasets for the First Phase Cost per Disease Project
Read More

ต้นทุนบริการของโรงพยาบาลรัฐในแต่ละระดับของประเทศไทย:ผลลัพธ์ของระยะที่1

ต้นทุนบริการของโรงพยาบาลรัฐในแต่ละระดับของประเทศไทย: ผลลัพธ์ของระยะที่ 1
Service Cost at Different Levels of Health Facilities: Outputs from the First Phase Cost per Disease
Read More
image product
image product

อัตราส่วนต้นทุนต่อค่ารักษาเพื่อการประมาณการต้นทุนบริการ

อัตราส่วนต้นทุนต่อค่ารักษาเพื่อการประมาณการต้นทุนบริการ ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
Read More

ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากการศึกษาต้นทุนรายโรครระยะที่ 1
Read More
image product

ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกรายโรคจากข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล

ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอกรายโรคจากข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่1 จากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
Read More
image product
image product

ต้นทุนบริการผู้ป่วยในรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1

ต้นทุนบริการผู้ป่วยในรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมจากการศึกษาต้นทุนรายโรคระยะที่ 1
Cost by Diagnosis Related Group: Outputs from the First Phase Cost per Disease Project
Read More

DRG คืออะไร

DRG คือ Diagnosis Related Group (DRG) (กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)
Read More
image product
image product

การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ด้วยเกณฑ์วันนอน (AdjRW)

ใช้สำหรับการคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เพื่อการจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ ผู้ป่วยมีวันนอนต่ำกว่าค่ามาตรฐานวันนอน หรือสูงกว่าค่ามาตรฐานจุดตัดวันนอนเกินเกณฑ์
Read More
image product

คำย่อและความหมายในชุดคู่มือการจัดกลุ่ม TDRG

คำย่อและความหมายในชุดคู่มือ การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.3
Read More
image product

โครงสร้างของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 6.3

.กลุ่มโรคทั้งหมดใน Thai DRG version 6.3 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Pre MDC, MDC 01 – 25 และกลุ่ม UN (Ungroupable, Unrelated OR procedure, Unacceptable PDx)
Read More

ประวัติและความเป็นมา

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม: การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
Read More
image product

ความรู้เกี่ยวกับเคสมิกซ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคสมิกซ์
Read More
image product

การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การศึกษาต้นทุนภาพรวมและรายกิจกรรมบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแนวทางต้นทุนมาตรฐาน
Read More
image product
image product

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย:วิธีต้นทุนจุลภาค

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค
Read More
image product

การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ด้วยเกณฑ์วันนอนสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

การปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ด้วยเกณฑ์วันนอนสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2
Read More

บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "การพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยในจิตเวช ฉบับที่ 3"

บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง "การพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยในจิตเวช ฉบับที่ 3"
Read More
image product
image product

ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2

ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2
Read More

การพัฒนากลุ่มโรคร่วมและวิธีการจ่ายเงินสำหรับบริการผู้ป่วยในแพทย์แผนไทย

การพัฒนากลุ่มโรคร่วมและวิธีการจ่ายเงินสำหรับบริการผู้ป่วยในแพทย์แผนไทย
Read More
image product

ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย วิธีต้นทุนจุลภาค

ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลสำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย วิธีต้นทุนจุลภาค
Read More
image product
image product

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2
Read More

อนาคตกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยในอาเซียน

อนาคตกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยในอาเซียน
Read More
image product
image product

Casemix Classification Payment for Sub-Acute and Non-Acute Inpatient Care Thailand

Casemix Classification Payment for Sub-Acute and Non-Acute Inpatient Care, Thailand
Read More